Lana Ciboci voditeljica je Centra za upravljanje kvalitetom te pomoćnica dekana za studije komunikacija na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje i na Hrvatskim studijima te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz doc. dr. sc. Igora Kanižaja i izv. prof. dr. sc. Danijela Labaša, autorica je prvog istraživanja o medijskoj pismenosti u Hrvatskoj te urednica knjige „Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije”. Izvršna je urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review. Potpredsjednica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu. Jedna je od autorica priručnika i različitih edukativnih brošura o medijskoj pismenosti, nastalih u sklopu projekta Djeca medija, koji su namijenjeni roditeljima, nastavnicima i djeci. Članica je hrvatskoga tima dvaju velikih međunarodnih projekata – EU Kids Online i The Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLE). Dodatno se usavršavala na nekoliko međunarodnih seminara, bila sudionicom na domaćim i međunarodnim znanstvenim simpozijima i konferencijama. Znanstveni interesi: djeca i mediji, mediji i nasilje, pravni i etički aspekti masovnih medija.