UVOD

Ovaj kodeks je minimum standarda etike, kojih se treba pridržavati u oglašivačkoj praksi.
Njegovi standardi primjenjivi su u svim vidovima oglašavanja.
Kodeks je sustav ustaljenih pravila i načela s dvojakim ciljem:

1. Njime se izjednačuju kriteriji za rad svih pojedinaca i organizacija uključenih u proces oglašavanja na području Republike Hrvatske.
2. Prihvaćanje kodeksa upućuje na činjenicu da je djelatnost oglašavanja u Hrvatskoj uređena samoregulativnim ustrojem u skladu s najsuvremenijim primjerima u svjetskoj praksi.
Kodeks je nadalje u funkciji:
• izgrađivanja i dograđivanja osjećaja za odgovornost prema potrošaču i prema javnosti svih onih koji se bave tržišnim komuniciranjem – oglašavanjem,
• ostvarivanja cilja da se oglašavanje oživotvori kao suvremeno pravo na izbor, kao pretpostavka suvremene civilizacije i
• sprečavanja mogućih zlouporaba oglašavanja.

Kodeks čini dopunu postojećih pravih dokumenata ove države, koji svojim sadržajem reguliraju djelatnost oglašavanja i pravila koja proizlaze iz prirode i sustava informiranja u Republici Hrvatskoj, čiji je dio i oglašavanje, odnosno obavještavanje gospodarstva i drugih organizacija, te pojedinaca o svojim proizvodima, uslugama, idejama itd.
Polazeći od tvrdnje da se suvremenim gospodarstvima nameću trendovi i globalizacije svjetskih tržišta i standarda ponašanja na njima, ovim prijedlogom kodeksa nastojali smo se približiti prevladajućem modelu oglašavanja.
Stoga je svaka sličnost našeg modela kodeksa oglašavanja i njegovih standarda s drugima – nenamjerna.
Prilagođen našim prilikama, kodeks je oblikom i sadržajem blizak “KODEKSU OGLAŠIVAČKIH STANDARDA” ( “CODE OF STANDARD OF ADVERTISING PRACTICE” ) koji je godine 1973. prihvatila Međunarodna trgovinska komora, a koji je polazište za druge zemlje: “Slovenskome oglaševalskom kodeksu”, te samoregulativnom aktu Austrije “Informativna pisma”, kodeksu međunarodne oglašivačke asocijacije. “The International Advertising Association By Laus”.
Ponuđeni model rezultat je rada naših kolega koji su proteklih godina dali svoj doprinos njegovu oblikovanju. Posebne zasluge za to pripadaju g. Marku Čoviću, prof.

DJELOVANJE KODEKSA
Bit djelovanja kodeksa jest da se u svjetlu njegovih odredaba može preispitati svaka oglasna poruka objavljena u hrvatskim medijima namijenjena domaćoj javnosti.
Postupak preispitivanja mogu potaknuti svi državljani Hrvatske, pa ako i nisu usko povezani s djelatnošću oglašavanja. Kodeks obvezuje i oglašivače i oglašivačke agencije i medije, kao i sve druge uključene u naš sustav tržišnog komuniciranja.
Dužnost članova potpisnica kodeksa da upozoravaju medije na moguće anomalije, i da pokrenu postupak za utvrđivanje pokušaja kršenja zakona o sprečavanju nelojalne konkurencije i monopolskih sporazuma.

OGRANIČENJA KODEKSA
1. Kodeks se ne odnosi na poruke namijenjene stranoj javnosti, bez obzira gdje su objavljene.
2. Kodeks ne obvezuje oglašavanje u obliku besplatnog širenja informacija o proizvodima u masovnim medijima.
Anomalije koje su na tom području moguće moraju rješavati medijske organizacije svojim internim aktivnostima, a u prvom redu dosljednim poštovanjem kodeksa, odnosno Statuta Hrvatskoga novinarskog društva.

KODEKS I ZAKON
Kodeks i zakon se međusobno isprepliću. Kodeks samo dopunjuje zakon i nikako ne može biti s njime u suprotnosti. Specifičnost kodeksa jest u tome što ne obvezuje samo riječju, nego i značenjem odredaba.
Pri tumačenju odredaba kodeksa, dakle nije presudna samo zapisana odredba, nego i tumačenje namjere zbog koje je odredba i postavljena.
Kodeks u potrebnim slučajevima tumači Oglašavački sud, predstavničko tijelo koje osnivaju potpisnice kodeksa ( OS ).
Njegovu konačnu interpretaciju, ako se stranka ne zadovolji odlukom OS-a, obavit će Vijeće potpisnika, koje je istodobno i konačni sudac u slučaju kršenja kodeksa.
Koordinaciju poslova u vezi s konstituiranjem Oglašivačkog suda i Vijeća potpisnika provodi Udruženje hrvatskih propagandista ( HOZ ).

KRŠENJE ODREDABA KODEKSA
1. Većina problema koji nastaju u svezi ispunjavanja odredaba kodeksa rješavat će se unutar lanaca: oglašivač, agencija, medij. Odatle i pojam samoregulativa.
Medij će zajedno s oglašivačem svaku novu poruku odvagnuti u svjetlu odredaba kodeksa, te u slučaju vidljive namjere kršenja odredaba odbiti njezino objavljivanje i o tome odmah obavijestiti naručitelja poruke OS.
Ako samo sumnja u kršenje, i ono nije evidentno iz teksta odredaba kodeksa, medij mora odmah zahtijevati mišljenje OS-a. U tom slučaju ne smije objaviti poruku, jer bi time oglašivaču ili posredno agenciji neopravdano učinio materijalnu štetu.
2. O kršenju kodeksa presudu donosi OS na temelju smjernica i objašnjenja koje mu dostavljaju samoregulativni mehanizmi lanaca oglašivača, agencija i medija.
3. Na osnovi konačnih nalaza OS-a mogu se angažirati i sudska tijela Republike Hrvatske.

ODLUKE OGLAŠIVAČKOG SUDA
O odluci, koja mora biti donijeta najduže mjesec dana nakon primitka tužbe, Oglašivački sud dužan je pismeno obavijestiti i svoje članstvo i organizaciju koja je u sporu.
Sve troškove takva postupka (materijalna šteta zbog prekida objava, mišljenja stručnjaka, tekstovi, ekspertize itd.) snosi stranka koja izgubi spor.
U svim slučajevima kada oglašivač ili agencija ( produkcijska kuća ) ne znaju ili bi se željeli unaprijed uvjeriti u spornost poruke, mogu njezin koncept poslati na ocjenu OS-u.
U slučaju nedovršene poruke njegov je odgovor samo mišljenje. Ako je poruka bila dovršena, to može biti i službeno stajalište.
Sve žalbe i prigovori moraju biti u pisanom obliku i po mogućnosti zajedno sa spornom porukom – oglasnim sredstvom.

OGLAŠIVAČKI SUD
Oglašivački sud djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, ili pri drugoj odgovarajučoj instituciji. OS mora biti sastavljen od praktičara na području oglašavanja po ključu: dva predstavnika medija, dva predstavnika agencija, dva predstavnika oglašivača, te predstavnik Gospodarske komore, ili druge institucije odgovorne za to područje. Potanke upute za rad OS-a predmet su posebnog poslovnika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili drugoj instituciji.

VIJEĆE POTPISNIKA
Saziva se ako se stranka ne zadovolji sudom OS-a. Njegova funkcija je preispitati odluke OS-a.
Odluka Vijeća potpisnika smatra se konačnom i OS je kao takvu prihvaća.
Sastav i rad Vijeća potpisnika regulirani su poslovnikom koji će uskladiti predstavnici asocijacija agencija, medija, oglašivača i potrošača.

SANKCIJE
Sankcije donose samoregulativna tijela, a prema potrebi OS.
Za prekršitelje kodeksa predviđene su sljedeće sankcije:

1. zabrana objavljivanja sporne poruke, prekidanje, odnosno zabrana odgovarajuće oglašivačke akcije,
2. zahtjev za ispravak, ako je poruka već objavljena, i pravo na dogovor oštećene strane,
3. negativan publicitet u stručnim glasinama,
4. inicijativa za pokretanje kaznenog postupa,
5. inicijativa za pokretanje osobne odgovornosti prema drugim pozitivnim propisima.

 

STANDARDI HRVATSKOG KODEKSA OGLAŠAVANJA

Član 1.
USTAVNE ODREDBE
Oglašavnje mora pridonositi razvoju društvene zajednice i ne smije ni izravno ni posredno rušiti stare ustavne odredbe. Zakon uređuje zaštitu ustavnosti i za područje
oglašavanja, stoga u kodeksu nije potrebno nabrajati pojedine zakonske članove.

Član 2.
ZAKONITOST
Oglašavanje ne smije sadržavati ništa što bi bilo u suprotnosti s postojećim zakonima, niti išta ispustiti što sadrži zakon. Isto tako ne smije poticati ili odobravati kršenje zakona.

Član 3.
PRISTOJNOST
Oglašavanje ne smije sadržavati ništa što bi vrijeđalo javnost u smislu općeprihvaćenih pravila pristojnosti.

Član 4.
POŠTENJE
Oglašavanje ne smije biti takvo da zlorabi povjerenje potrošača ili iskorištava njihov nedostatak iskustva, odnosno znanja.

Član 5.
ISTINITOST
Opisi, tvrdnje i usporedbe tehničke prirode objavljene u oglasnim porukama moraju se moći dokazati.
Oglašivači i agencije moraju u slučaju neobičnih tvrdnji koje nisu prepoznatljive, na zahtjev medija prije objavljivanja pismeno preuzeti odgovornost za istinitost navoda.
Poruke ne smiju sadržavati tvrdnje ili vizualne likove koje bi izravno ili posredno mogli zavesti potrošača u pogledu namjene proizvoda ili o oglašivaču samome, čime bi se na nelojalan način štetilo drugim proizvođačima, odnosno oglašivačima.
Neistine ili pretjerivanja, kojima je svrha zabaviti ili privući pozornost, dopuštene su samo ako je jasno da je riječ o humoru, priči ili o očitom pretjerivanju, a ne o činjenici koja se prihvaća kao takva.

Član 6.
USPOREDBA
Uspoređivanje je dopušteno samo kada za to postoji opravdani povod, te samo ako se usporedbom ne varaju potrošači.

Član 7.
OKRUŽENJE
Okružje i atmosfera u oglasnim porukama moraju se približavati životnim mogućnostima naših državljana.

Član 8.
OBLIK PREDSTAVLJANJA
Oglasna poruka mora biti estetska i u skladu sa zahtjevima kulturne okoline.
Poruke ne smiju iritirati korisnike agresivnošću i neukusniim metodama, scenama i izrazima, bez obzira na to kojim se sredstvom prenose.

Član 9.
PREPOZNATLJIVOST
Oglasna poruka mora biti oblikovana i predstavljena tako da već na prvi pogled bude
jasno kako je posrijedi ta vrsta komuniciranja.
Poruke moraju biti jasno i prepoznatljivo odijeljene od npr. redakcijskih vijesti, komentara i drugih rubrika ili emisija, i na njih se u nastavku ne smije pozivati, bez obzira na medij koji ih objavljuje, tako da bi ih potrošači mogli razlikovati od redakcijskih priloga, objavljenih u tome mediju.
Sve oglasne poruke u tisku, koje stilom ili oblikom mogu čitatelja dovesti u zabunu da je riječ o redakcijskom materijalu, moraju biti oznčene terminima: oglas, EP, itd. A sve poruke u audiovizualnim medijima moraju biti najavljene kao poseban program ( sponzor, oglasi, EP, itd. ) ili nekako drukčije jasno audiovizualno odijeljene.

Član 10.
ODGOVORNOST PREMA DRUŠTVU I POTROŠAČIMA
Oglasne poruke ne smiju bez opravdanih razloga apelirati na strah, omalovažavati povijesne spomenike i manifestacije, niti koristiti motive pušenja, nasilja nad ljudima, životinjama i biljkama, opijanja, hazarda, uzimanja droga, antisocijalnog ponašanja, zdravlju štetnih i nehigijenskih navika tako da te pojave potiču, odnosno neposredno odobravaju.

Član 11.
PRIVATNOST
U oglasnim porukama ne smiju biti snimljene osobe koje se s time nisu složile. To se odnosi na hrvatske i na strane državljane. Iznimka je na primjer, snimanje skupine ljudi kao pozadine nekoj osnovnoj snimki, naravno, samo ako kontekst poruke nije uvredljiv ili ne kompromitira.U slučaju opravdanog prigovora neke od tako snimljenih osoba, oglašivač mora poruku povući. Iznimka su oni sadržaji gdje se zbog vrste djelatnosti podrazumijeva dokumentaran pristup.

Član 12.
VJERSKI OSJEĆAJI
Oglašavanje ne smije vrijeđati vjerske ili ateističke osjećaje građana.

ČLAN 13.
SIGURNOST
Oglašavanje ne smije poticati opasne postupke i zanemarivati sigurnost, posebice ako je namijenjeno djeci i mladeži.

Član 14.
DJECA I MLADEŽ
Osobitu brigu treba posvetiti kreiranju i širenju poruka namijenjenih maloljetnicima ili onih u kojima maloljetnici nastupaju kao glumci i manekeni.
Oglasne poruke ne smiju zlorabiti prirodnu naivnost djece ili pomanjkanje njihovih životnih iskustava.
U poruci nije dopušteno koristiti izravne apele na kupnju, osim ako je riječ o proizvodima koji potrošače zanimaju i ako se može očekivati da će ih moći nabaviti.
Poruke ne smiju izravno utjecati na djecu tako da ona roditelje, ili skrbnike tjeraju na kupnju proizvoda.
Poruke ne smiju stvarati predožbu da će djeca biti inferiorna drugoj djeci ne budu li kupila određeni proizvod, ili ako im ga ne nabave roditelji ili skrbnici.
U porukama se ne smiju prikazivati djeca sama, bez zaštite na prometnoj cesti ako nisu dovoljno stara da se znaju brinuti o vlastitoj sigurnosti; ne smiju se prikazivati za vrijeme igre na cesti osim ako nije očito da se radi o zatvorenoj cesti ili za tu namjenu određenoj površini; ne smije ih se prikazivati kako prelaze cestu, a ne paze na promet; pri prelaženju ceste moraju ići preko zebre, sve s namjerom da se ne potakne pogrešno stajalište prema prometnoj sigurnosti.
Djeca se ne smiju pokazivati kako se opasno naginju kroz prozor ili preko ograde mosta ili se penju opasnim strminama. Isto tako, mala se djeca ne smiju prikazivati kako se penju npr. na kuhinjske elemente da bi dohvatili neki predmet.
U porukama djeca ne smiju upotrebljavati žigice, upaljače i električne uređaje koji bi mogli uzrokovati opasne opekline, električne šokove ili druge ozljede.
U porukama djeca ne smiju voziti automobile, traktore, motocikle, ako nije očito da su već dovoljno odrasla da bi se to od njih moglo očekivati, tj. da su za to sposobna ili da imaju vozačku dozvolu.

Član 15.
PODCJENJIVANJE
U porukama nije dopušteno nepošteno i neobjektivno napadati ili podcjenjivati druge proizvode, odnosno robne marke, olglašivače i njihove poruke.
U slučaju takva postupka oštećena strana ima pravo na odgovor i primjenom tehnike usporednog oglašavanja, ako OS smatra to jedinim načinom da se oštećena strana obešteti.

Član 16.
ZAŠTITA ROBNIH OBILJEŽJA
Svaka neposredna zlouporaba u oglašavnju i kopiranje drugih ili stranih robnih obilježja za istu ili sličnu vrstu proizvoda u suprotnosti je s načelima lojalne konkurencije, bez obzira radi li se o robnoj marki, zajedno s nazivom proizvoda i zaštitnim znakom proizvođača, dizajnu proizvoda i njegovoj ambalaži ili likovno grafičkoj opremi.
U poruci se ne smiju koristiti nazivi podrijetla koji kod potrošača stvaraju predodžbu o posebno kvalitetnim osobinama proizvoda iz određenih krajeva ili pripremljenih na određen način ( poznati proizvodi ), ako proizvod ili njegov osnovni sustav nije izrađen u mjestu na koje se odnosi naziv podrijetla, ili proizvod nije pripremljen tako da bi imao pravo na taj naziv.
U oglašivačkim porukama ne smiju se koristiti fraze kao: popust, slično, na način, a la i slični, ako se povezuju s podrijetlom i ne mogu se dokazati.

Član 17.
KOPIRANJE
Plagijat, odnosno kopiranje znakova, oglasnih ilustracija, snimki, slogana, tekstova, ambalaža ili etiketa, te neopravdano korištenje tuđih ideja u kreiranju oglasne poruke i izradi oglasnog sredstva, u cjelini ili djelomice, ubraja se u nelojalan postupak, koji je u suprotnosti s profesionalnom etikom i dobrim običajima struke.
Osobito je nelojalan postupak ako se kopiraju istovjetni ili slični proizvodi što može zbuniti potrošača, a šteti oglašivaču čija se oglašivačka sredstva i poruke kopiraju.

Član 18.
POZIVANJE NA TREĆE OSOBE
Oglasne poruke ne smiju sadržavati pozivanje na neku osobu ili organizaciju koja predstavlja autoritet na određenom području bez njezine suglasnosti.
Svi dokazi takve vrste moraju biti s punim imenima osoba, odnosno nazivima organizacija.
Tvrdnje u oglasnim porukama koje se koriste kao glavni ili dodatni argumenti, rezultati testiranja različitih instituta, moraju biti s nazivom instituta i datumom testa.
Ako nije moguće takvi se argumenti ne smiju koristiti.

Član 19.
SUGERIRANJE
Riječi “garancija”, “jamstvo” i riječi sličnog značenja, ne smiju se koristiti ako se ne radi o spominjanju onog dijela proizvoda koji se odnosi na kupčevo pravo na povrat, popravak, nadoknadu i sl. u nekome vremenskom roku.

Član 20.
POZIVANJE NA PRIZNANJA
Priznanja kvalitete i druga priznaja proizvodu smiju se u oglašavanju koristiti samo na način koji potrošača ne može zavesti u procjeni pravog značenja vrijednosti tih dokumenata.
Isto tako, smiju se koristiti samo ako nisu zastarjela, ili na neki drugi način neprimjeren za korištenje.
Medalje, nagrade i diplome i druga priznanja proizvodima ili proizvođačima, koje su dobili na raznim sajmovima,izložbama, natjecanjima ili su ih dodijelile ocjenivačke institucije, smiju se u oglašavanju koristiti samo s istaknutom korektnošću, kako potrošači ne bi precijenili njihovo pravo značenje.

Član 21.
DAROVI
Komunikacijska sredsta za poticanje prodaje moraju se kretati u realnim vrijednostnim okvirima uobičajenima za proizvode te vrste.Proizvodi moraju biti tako opremljeni da je posve vidljivo kako je riječ o poslovnom daru, a ne o proizvodu koji ima tržišnu vrijednost i može ga se dalje prodavati, te time na neopravdan i neoporezovan način stjecati dobit.

Član 22.
ALKOHOL I DUHANSKI PROIZVODI
Oglašavanje proizvoda te vrste regulirano je zakonom.

Član 23.
LIJEKOVI, LJEKOVITI PREPARATI I POMOĆNA LJEKOVITA SREDSTVA
Oglašavanje lijekova i ljekovitih preparata, te pomoćnih ljekovitih sredstava,također je regulirano zakonom.

Član 24.
OGLAŠAVANJE VEZANO UZ ZDRAVLJE I ZDRAV ŽIVOT
Oglasne se poruke ne smiju pozivati na povijesti bolesti, na liječničke preporuke i ocjene, niti smiju sadržavati poruke u takvom smislu.
Ne smiju se objavljivati podaci koji se pozivaju na psihološko ili farmakološko djelovanje nekog proizvoda.
Član 25.
ŽIVEŽNE NAMIRNICE I PREDMETI OPĆE UPORABE
Oglašavanje živežnih namirnica i predmeta opće uporabe ne smije ni slikom, ni riječju sadržavati takve predodžbe koje bi potrošača mogle zavesti u pogledu sastava, značenja ili djelovanja tih proizvoda.
Poruke za živežne namirnice i predmete opće uporabe ne smiju sadržavati tvrdnje i predodžbe o ljekovitim osobinama tih proizvoda ( med, čajevi itd. ) osim u posebnim slučajevima, kada ih odobrava upravno tijelo odgovorno za zdrastvene poslove.

Član 26.
SPECIJALNI PROIZVODI
Oglasne poruke za biogenetske proizvode ( proizvodi za povećanje životne ili spolne moći, proizvodi za rast grudiju, kose i drugi proizvodi ), od kojih korisnici očekuju pomoć za svoje nedaće, ne smiju ni slikom ni riječju sadržavati predodžbe koje bi korisnika mogle zavesti u pogledu istinskog djelovanja tih proizvoda.

Član 27.
TOPLICE I LJEČILIŠTA
Oglašavanje toplica i klimatskih lječilišta ne smije ni riječju ni slikom sadržavati obećanja koja nisu ostvariva i koja bi korisnike mogla zavesti u pogledu njihova zdrastvenog djelovanja.

Član 28.
ŠKOLE I STRUČNI TEČAJEVI
Oglašavanje za škole i stručne tečajeve ne smije precjenjivati mogućnosti zapošljavanja osoba koje završe takav tečaj ili školu, niti smije navoditi kvalifikacije i nazive koje po zakonskim propisima i njihovu statusu ne mogu pružiti.

Član 29.
TURISTIČKA PUTOVANJA
Pri oglašavanju turističkog putovanja moraju biti navedene sve pojedinosti ponude ili se mora upućivati na izvor takvih informacija, kako ne bi bilo dvojbe o opsegu i vrsti usluga koje se nude.

Član 30.
KUPNJA NA OBROKE I PRODAJA NA KREDIT
Oglašavanje kupnje na obroke i prodaje na kredit mora biti tako predstavljeno da ne bude nikakvih nejasnoća u svezi cijene i uvjeta prodaje proizvoda.

Član 31.
KATALOŠKA PRODAJA
Pri kataloškoj prodaji, budući da kupac nema mogućnosti prije pogledati robu, oglas mora jasno i uvjerljivo opisati proizvode koji se nude, i to sa svim podrobnostima nužnima za njihovo prepoznavanje.
Oglašavanje za katalošku prodaju mora sadržavati precizne uvjete kupnje, a poglavito način plaćanja, rok otpreme, troškove dostave, ukupnu cijenu kupljene robe, pravo na povrat robe i način reklamiranja.

Član 32.
IGRE NA SREĆU
U oglašavanju igara na sreću ne smije se obećavati da će kupnja proizvoda donijeti čovjeku sreću, ili obratno, da nekupovanje donosi nesreću.

Član 33.
ZAPOŠLJAVANJE
U oglasu koji nudi posao moraju biti navedeni svi potrebni podaci o vrsti, uvjetima i mjestu zapošljavanja kako ne bi dolazilo do sumnjivih ponuda ili ponuda na štetu osoba ili društva.

Član 34.
DOBROTVORNE SVRHE
Oglasne poruke koje istiću da kupnja nekog proizvoda pomaže određenu dobrotvornu svrhu, moraju jasno isticati prihod ili dio prihoda koji je namijenjen u dobrotvorne svrhe.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.
Kodeks obvezuje sve djelatnike koji sudjeluju u tržišno-komunikacijskom sustavu Hrvatske od dana kada ga u ime privrede prihvati Hrvatska gospodarrska komora, odnosno druga odgovarajuća institucija.
Kodeks od toga dana obvezuje sve strane osobe koje se bave oglašavanjem s namjerom da utječu na našu javnost posredstvom hrvatskih medija.

Član 36.
Promjene i dopune kodeksa prihvaćaju se redovitim godišnjim sastancima predstavnika potpisnica ovog akta.

Član 37.
Tekst kodeksa s odlukom o njihovu prihvaćanju bit će objavljen u svim glasilima kojima je osnivač Hrvatska gospodarska komora, te u svim glasilima koja izdaju organizacije potpisnice kodeksa.

Član 38.
Originalna verzija Kodeksa oglašavanja na hrvatskom je jeziku. Za potrebe stranih oglašivača kodeks je preveden na engleski.

 

Hrvatski kodeks oglašavanja prihvaćen je kao prijedlog na 3. Skupu hrvatskih propagandista. Nakon javne rasprave, konačni tekst kodeksa usvojen je na sjednici Upravnog odbora Društva hrvatskih propagndista održanoj 11. lipnja 1995. u Zagrebu.Kodeks je preveden na engleski jezik i 21. travnja 1997. godine poslan Vijeću EUROPEAN ADVERTISING STANDARDS ALLIANCE U BRUXELLES.

8. svibnja 1997. na svojoj sjednici u Londonu, EUROPIAN STANDARDS ALLIANCE dala nam je status ČLANA PROMATRAČA.