Edukacijama u sklopu projekta „Pametno s pametnim telefonima“ započet ćemo s provođenjem školskog kurikula medijskog obrazovanja u osnovnim školama. Ovim ćemo edukacijama izravno djelovati na prevenciju neprihvatljivog ponašanja u virtualnom svijetu kod djece zbog čega nam je Grad Velika Gorica u sklopu Javnog poziva za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2022. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu dodijelio financijsku potporu.

Projektom ćemo obuhvatiti učenike svih osam matičnih osnovnih škola u Velikoj Gorici: OŠ Šćitarjevo, OŠ Eugena Kumičića, OŠ Jurja Habdelića, OŠ Novo Čiče, OŠ Velika Mlaka, OŠ Vukovina, OŠ Nikole Hribara i OŠ Eugena Kvaternika kojima će iskustvo i znanje stečeno na edukacijama služiti za uspješnu i pravilnu uporabu medija. Održat ćemo ukupno 24 edukacije – po tri edukacije za svaku školu.

Kratkoročni cilj ovog projekta je edukacija učenika o ovisnosti o medijima i medijskim sadržajima, elektroničkom nasilju i njegovim karakteristikama, s posebnim naglaskom na prevenciju ovisnosti i elektroničkog nasilja te na drugim problemima koji proizlaze iz korištenja medija, a koji su dio našeg kurikula međupredmetne nastave medijske kulture / obrazovanja za osnovne škole.

Dugoročni cilj projekta je uspješna i potpuna implementacija kurikula u sve škole u Republici Hrvatskoj, po uzoru na Veliku Goricu, a posredno i smanjenje broja slučajeva elektroničkog nasilja među djecom, ovisnosti djece o medijima u Hrvatskoj i drugih problema koji proizlaze iz neispravnog, neopreznog ili neodgovornog korištenja medija i medijskih sadržaja.

Krajnji cilj je kod djece, kao krajnjih korisnika kurikula, osim učinkovite prevencije ovisnosti i elektroničkog nasilja, poučavanje o ispravnom korištenju medija, poticanje kritičkog promišljanja i vrednovanja medijskog sadržaja, kao i sveobuhvatno medijsko opismenjavanje u svrhu dostizanja više razine medijskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Edukacije će se održavati od rujna do prosinca 2022. godine, pod koordinacijom Ivane Folo, mag. comm.

 

Autorica: Tina Hrubi, mag. comm.

Foto: Canva