„Novinari djeluju prema jasno određenim profesionalnim standardima koji su jedinstveni u cijelom svijetu. Novinarstvo ne bi trebalo biti produžena ruka promidžbe ili nekih drugih centara moći. Ako govorimo o slobodnom i nezavisnom novinarstvu koje izvještava o događajima uravnoteženo i nepristrano tada je jasno da su istina i poštenje preduvjeti takvog novinarstva koje se zasniva na vrlo jasnim etičkim načelima.“ (Malović, 2006: 69)

Upravo je djelovanje prema jasnim etičkim načelima bila misao vodilja Hrvatskog novinarskog društva kada je usvojilo Kodeks časti hrvatskih novinara sastavljen po uzoru na kodekse drugih međunarodnih novinarskih udruženja. Kodeks časti koji je danas na snazi usvojen je na 50. skupštini Hrvatskog novinarskog društva, održanoj 27. studenog 2009. u Opatiji.

U trideset i jednoj točki Kodeksa časti hrvatskih novinara navedena su prava i obveze novinara kao smjernice kojima se novinari trebaju voditi u svom profesionalnom djelovanju. U općim načelima Kodeksa stoji kako je „pravo na točnu, potpunu i pravovremenu informaciju te slobodu mišljenja i izražavanja misli jedno od temeljnih prava i sloboda svakog ljudskog bića, bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, naobrazbu, društveni položaj ili druge osobine.“ Upravo iz toga proizlazi cjelina prava i obveza svakog novinara.

Dužnosti novinara

Nadalje, novinari su ti koji su u svom radu dužni braniti „ljudska prava, dostojanstvo, slobode i vrijednosti, uvažavati pluralizam ideja i nazora, opirati se svim oblicima cenzure, pridonositi jačanju pravne države i kao dio javnosti sudjelovati u demokratskoj kontroli moći i vlasti.“ Djelujući na taj način, novinari se pridržavaju Ustava i zakona Republike Hrvatske te njeguju kulturu i etiku javne riječi što je od iznimne važnosti upravo zbog utjecaja koji imaju na javno mnijenje. Novinari se u svom poslu trebaju voditi etičkim načelima, ne samo kako bi sačuvali ugled, dostojanstvo i integritet profesije već i zbog dobrobiti društva. Važno je spomenuti kako rad novinara podliježe kritici javnosti koje su oni dužni uvažiti, te neprestano preispitivati kvalitetu svoga djelovanja.

Kada se govori o etici u novinarstvu, onda je svakako važno staviti naglasak na vrijednosti kao što su vjerodostojnost (iznošenje točne, potpune i provjerene informacije), poštivanje etike javne riječi i kulture dijaloga, poštivanje ugleda, časti i dostojanstva osoba o kojima se izvještava, zaštitu i promicanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, poštivanje prava na privatnost, te druge vrijednosti kojima se novinari trebaju voditi u svom profesionalnom djelovanju.

U Kodeksu časti hrvatskih novinara stoji kako novinar koji djeluje u skladu s pravilima koja propisuje Kodeks, uživa podršku svog uredništva i svoje profesionalne organizacije. Treba istaknuti kako su Kodeksom propisane i sankcije za povredu Kodeksa, a za njegovu zaštitu i primjenu nadležno je Novinarsko vijeće časti HND-a.

HND – krovna organizacija hrvatskih novinara

Za shvaćanje novinarstva u Hrvatskoj kao ozbiljnog i profesionalnog važno je postojanje Hrvatskog novinarskog društva kao krovne organizacije hrvatskih novinara čiji su temeljni ciljevi: ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja; promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu, te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima; čuvanje ugleda i dostojanstva profesije, zaštita novinara od samovolje izdavača i sprečavanje monopola te materijalna i socijalna zaštita novinara.

Važno je istaknuti kako novinarski kodeksi pomažu, ali ne rješavaju probleme novinarima jer novinarska etika nije znanje koje se može odjednom steći, već stil života, te neprestano preispitivanje svrhe i konačnog cilja novinarstva. (Vilović, 2004: 17)

 

Autorica:

Marinela Katona, 10. lipnja 2013.

 

Ažurirala:

Tina Hrubi, 20. kolovoza 2020.

 

Fotografija:

https://www.shutterstock.com/

Izvori:

Malović,S. Etika u medijima – tko je pozvan na odgovorno djelovanje? Riječki teološki časopis 14(2006), 1(27); str. 69-78.

Vilović, G. 2004. Etički prijepori u Globusu i Nacionalu 1999.-2000. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb

Kodeks časti hrvatskih novinara, http://www.hnd.hr/hr/info/, 20. kolovoza 2020.