Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije obilježava se u spomen na 1960. godinu kada je u Sharpevilleu u Južnoj Africi policija ubila 69 civila koji su mirno prosvjedovali protiv zakona koji su podržavali apartheid.

Apartheid je bio oblik rasne segregacije koji su vlasti 1948. godine uvele u Južnoafričkoj Republici kao službenu politiku nastojeći time podijeliti stanovništvo s obzirom na rasno podrijetlo. U takvom su sustavu jedino bijelci imali sva politička prava dok su ostali bili u podčinjenom položaju. To je izazvalo otpor većinskog crnačkog stanovništva zbog čega je i došlo do demonstracija.

Nakon pritiska međunarodne zajednice, ali i unutrašnjih otpora takva su nastojanja počela slabiti, a sustav apartheida se počeo raspadati 1980-ih godina sve dok nije u potpunosti ukinut 1994. godine kada je veliki borac za mir, Nelson Mandela, došao na vlast.

Da je rasizam nespojiv s načelima liberalne tradicije i nešto protiv čega se treba boriti pokazali su i Ujedinjeni narodi 21. ožujka 1966. godine proglasivši taj dan danom borbe protiv diskriminacije. Tri godine ranije donijeta je Deklaracija UN-a o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, a sve kako bi se poštovalo ljudsko dostojanstvo i sloboda bez obzira na boju kože te kako bi se razbio mit o superiornosti koja se temelji na razlici između pojedinih rasa.

Postulati o jednakosti svih ljudi bez obzira na boju kože, jezik, spol ili neka druga razlikovna obilježja utkana su u sve konvencije, etičke kodekse kao i brojne zakone. U Hrvatskoj je od 1. siječnja 2009. godine na snazi Zakon o suzbijanju diskriminacije kojim se nastoji „osigurati zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske“ kako i stoji u 1. članku Zakona. Treba napomenuti kako je pučki pravobranitelj središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije čija je jedna od temeljnih zadaća postupanje po prijavama zbog diskriminacije. Uz to, pučki je pravobranitelj član Europske mreže tijela za promicanje jednakosti tj. suzbijanje diskriminacije (EQUINET) sa sjedištem u Bruxellesu.

Izgradnja mira te promicanje vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo i sloboda trebali bi biti u središtu interesa svake moderne države. Različitost treba promatrati kao bogatstvo, a ne kao problem, a dozvoliti nekome da bude različit zapravo znači dati mu slobodu.

 

 

Autorica:

Marinela Katona, 21. ožujka 2014.

 

Ažurirala:

Tina Hrubi, 19. ožujka 2021.

 

Fotografija:

pixabay.com

 

Izvori:

Zakon o suzbijanju diskriminacije NN 85/08; 112/12;

http://www.timeanddate.com/holidays/un/world-day-eliminate-racial-discrimination,

http://www.business.hr/business-class/danas-je-medjunarodni-dan-za-eliminaciju-rasne-diskriminacije,

http://www.ombudsman.hr/