Na svojoj 86. sjednici, Odbor za prava djeteta usvojio je Opći komentar br. 25 (2021) o dječjim pravima u odnosu na digitalno okruženje (eng. General comment no. 25 on children’s rights in relation to the digital environment).

 

Odbor priprema opće komentare kako bi objasnio prava sadržana u Konvenciji o pravima djeteta i njezinim protokolima te pružio smjernice u vezi s određenim pitanjima

 

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratificirala) mora jamčiti svakom djetetu. U Konvenciji se prije svega govori o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obvezama brojnih društvenih čimbenika glede zaštite djeteta (Konvencija o pravima djeteta, 1989).

Danas, više od trideset godina od nastanka Konvencije, način života djece i okolina u kojoj se nalaze su se u mnogočemu izmijenili. Samo za primjer, iste te godine kada je Konvencija donesena tek se pojavio World Wide Web, a danas većina djece ne može zamisliti život bez pristupa internetu. Stoga je o pravima, obvezama i zaštiti današnje djece teško govoriti, a  da se u obzir ne uzme digitalno okruženje.

Važnost toga prepoznao je i Odbor za prava djeteta koji je u ožujku 20019. godine pozvao sve zainteresirane strane da daju komentare na koncept Općeg komentara i primio 136 podnesaka. Paralelno je konzultirano 709 djece i mladih u 28 zemalja, među kojima se nalazi i Hrvatska.

U lipnju 2019. godine Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, uz koordinaciju Sveučilišta Western Sidney, Londonske škole ekonomije (LSE) i Zaklade 5rights, održalo je konzultacije na kojima su sudjelovali učenici i učenice Osnovne škole Kustošija iz Zagreba. Na taj je način DKMK, kao jedina organizacija iz Hrvatske koja je sudjelovala u ovoj inicijativi, omogućio da se i glasovi djece iz Hrvatske –  njihova mišljenja o pravima i obvezama u digitalnom okruženju – čuju diljem svijeta.

Djevojčica, 12 godina, Hrvatska
Tehnologija je vrlo važna i bit će važna i u budućnosti. Svijet ide naprijed i mi moramo učiniti isto.

 

Opći komentar br. 25 ne samo da podiže svijest o rizicima s kojima se djeca suočavaju na internetu, već poziva države i poduzeća da preuzmu odgovornost i poduzmu mjere za rješavanje tih rizika. Uz to, ponovno potvrđuje temeljna načela dječjih prava, uključujući njihovo pravo na zaštitu od zlostavljanja, iskorištavanja i drugih oblika nasilja na internetu.

U vrijeme kada je međunarodna suradnja vezana uz dječju digitalnu sigurnost važnija nego ikad, Opći komentar br. 25 pruža alat koji pomaže da se to doista i ostvari. Poziva na akciju i potrebu institucionalne podrške u situacijama nasilja i zlostavljanja nad djecom te za veću odgovornost država i privatnog sektora kako bi se djeci osiguralo sigurno digitalno okruženje. Također, ističe potrebu za međunarodnim usklađivanjem po ovom pitanju, jer prijetnje sigurnosti djece na internetu prelaze i nacionalne i međunarodne granice.

Osim toga, Opći komentar naglašava potrebu za predviđanjem budućih trendova, koji se odnose na mogućnosti i rizike s kojima se djeca mogu suočiti u virtualnom prostoru. Naglašava važnost uspostavljanja sigurnog virtualnog okruženja za svu djecu; sprečavanja zlostavljanja djece na internetu prije nego što se to dogodi i restrukturiranja postojećeg interneta – koji u trenutku stvaranja na umu nije imao dječju sigurnost.

Ovim putem zahvaljujemo organizatorima što su nas uključili u ovu inicijativu i svoj djeci diljem svijeta što su omogućila da se sada – po prvi puta u povijesti njihova prava primjenjuju i u digitalnom okruženju.

Sažeti rezultati konzultacija mogu se pronaći na: Our rights in a digital world.

Verzija Općeg komentara koja objašnjava dječja prava – napisanog riječima djece:  In our own words – children’s rights in the digital world.

Video djece koja su sudjelovala u nastanku Općeg komentara: In our own words: Young people’s version of General Comment No. 25.

 

 

Izvori:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx

https://5rightsfoundation.com/our-work/childrens-rights/uncrc-general-comment.html

https://5rightsfoundation.com/In_Our_Own_Words_Young_Peoples_Version_Online.pdf

https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights%20in%20a%20Digital%20World.pdf

https://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2017/05/Konvencija_20o_20pravima_20djeteta_full.pdf

https://5rightsfoundation.com/CRCJointStatment24March2021Final3.pdf